SHINee – ‘CØDE’ l 쇼음악중심 210306 무대 👉🏻 https://tv.naver.com/v/18831108 직캠 👉🏻 https://youtu.be/g3MDTwpCSm0 #SHINee #샤이니…

SHINee – ‘CØDE’ l 쇼음악중심 210306 무대 👉🏻 https://tv.naver.com/v/18831108 직캠 👉🏻 https://youtu.be/g3MDTwpCSm0 #SHINee #샤이니 #CØDE #Dont_Call_Me #쇼음악중심